Algemene Voorwaarden

Wonderbus maakt onderscheid tussen het huren van een touringcar met chauffeur en ‘Wonderbus Tours’. Voor laatstgenoemde zijn de Algemene Voorwaarden voor touringcarverhuur van toepassing

Algemene Voorwaarden Wonderbus

Laatste versie gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 8 november 2016. Door gebruik te maken van de diensten van wonderbus.nl verklaar je akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zullen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, deel uitmaken van iedere reisovereenkomst met WonderBus. Een verwijzing door de wederpartij naar eigen voorwaarden wordt door WonderBus uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 2. Totstandkoming

 1. De aanbiedingen welke door WonderBus in brochures en op haar website worden gedaan, zijn vrijblijvend en verbinden haar niet dienovereenkomstig een reisovereenkomst te sluiten. De reisovereenkomst komt eerst tot stand, wanneer WonderBus een schriftelijke boekingsbevestiging, binnen veertien dagen na boeking, aan de wederpartij doet toekomen.
 2. Het aanbod van WonderBus is vrijblijvend en kan zo nodig door haar worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is toegestaan. De herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk voor 17:00 uur van de volgende werkdag na de dag van aanvaarding te geschieden, onder opgaaf van reden. De wederpartij heeft in dat geval recht op onverwijlde restitutie van eventueel betaalde gelden.
 3. WonderBus wordt niet gebonden door kennelijke fouten en vergissingen. Kennelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen, welke vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger, op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.
 4. Eventuele later gemaakte aanvullingen en/of wijzigingen alsmede (mondelinge) toezeggingen gedaan door WonderBus en/of haar personeel, zijn slechts bindend indien WonderBus deze schriftelijk heeft bevestigd. De toepasselijkheid van het bepaalde in artikel 3:61 lid 2 en 3 BW wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen behoort eventuele deelname van de wederpartij aan excursies niet tot de met WonderBus gesloten reisovereenkomst.
 6. Na ontvangst van de boekingsbevestiging is de wederpartij verplicht terstond melding te maken van eventuele fouten in de bevestiging, bij gebreke waarvan later herstel van fouten en/of wijzigingen zogenaamde wijzigingskosten door WonderBus aan de wederpartij in rekening gebracht kunnen worden.

 

Artikel 3. Reissom

 1. Tenzij anders vermeld zijn de reissommen per persoon gebaseerd op de tijdens het in druk geven van de reisbrochure, dan wel de reisadvertentie op de website van WonderBus, respectievelijk de datum van boekingsbevestiging, geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale en overheidslasten en andere kosten, waarbij bij een reis van minimaal twee reizigers wordt uitgegaan van verblijf in een tweepersoonskamer.
 2. Ingeval van verhoging van een of meer kostprijsfactoren is WonderBus gerechtigd de reissom dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van terzake bestaande wettelijke voorschriften.
 3. Ingeval WonderBus tot een prijsverhoging komt binnen drie maanden na het sluiten van de reisovereenkomst, is de wederpartij bevoegd deze overeenkomst schriftelijk te ontbinden binnen acht dagen, nadat de prijsverhoging aan haar bekend is gemaakt.
 4. De reisduur wordt vermeld in dagen. De dagen van vertrek en aankomst worden als hele dagen gerekend.

 

Artikel 4. Wijzigingen door de wederpartij

 1. Na de totstandkoming van de overeenkomst kan de wederpartij wijziging van de overeenkomst verzoeken. Tot drie weken voor de vertrekdatum kunnen (voor zover mogelijk) wijzigingen aan de reisovereenkomst worden aangebracht. Wijziging van de overeenkomst is echter slechts mogelijk indien de wederpartij de gewijzigde reissom, onder aftrek van de reeds betaalde gelden, voldoet. Voorts zal naast eventuele door de wijziging noodzakelijke communicatiekosten, € 25,00 per boeking in rekening worden gebracht.

 

Artikel 5. Hoofdelijkheid en in-de-plaatsstelling

 1. Wordt de reisovereenkomst door de wederpartij mede ten behoeve van derden gesloten, dan is de wederpartij hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de reisovereenkomst voortvloeien. Niettegenstaande het voorgaande zijn voornoemde derden tevens voor hun eigen aandeel in de overeenkomst aansprakelijk tegenover WonderBus.
 2. Tijdig voor aanvang van de reis kan de wederpartij zich laten vervangen door een ander, wanneer aan de navolgende voorwaarden is voldaan:
  a. de ander voldoet aan de overeenkomst verbonden voorwaarden; en
  b. het verzoek wordt uiterlijk 7 kalenderdagen vóór vertrek ingediend; en
  c. de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze in-de-plaatsstelling;
  d. De vervanging dient te geschieden door middel van een schriftelijke mededeling van de wederpartij aan WonderBus.
 1. De wederpartij en degene die de wederpartij vervangt, zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover WonderBus voor betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de in de in artikel 4 lid 1 bedoelde communicatiekosten en eventuele additionele extra kosten ten gevolge van de in-de-plaatsstelling.

 

Artikel 6. Wijzigingen door WonderBus

 1. WonderBus heeft het recht de reisovereenkomst te wijzigen indien gewichtige omstandigheden haar daartoe noodzaken. WonderBus zal in dat geval de wederpartij daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.
 2. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden van zodanige aard dat verdere gebondenheid van WonderBus aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Hiervan zal in ieder geval sprake zijn als er vóór de datum van vertrek voor dat gebied een negatief reisadvies is afgegeven door de Nederlandse overheid. Voorts kan ook het gedrag van de wederpartij een gewichtige reden vormen om de reisovereenkomst te wijzigen.
 3. In het geval van een wijziging wegens gewichtige omstandigheden doet WonderBus een gelijkwaardig alternatief aanbod aan de wederpartij.
 4. Indien de wijziging betrekking heeft op één of meer wezenlijke punten van de reisovereenkomst, kan de wederpartij de wijzigingen afwijzen.
 5. Indien de wijziging betrekking heeft op één of meer niet-wezenlijke punten van de reisovereenkomst kan de wederpartij de wijzigingen slechts afwijzen wanneer de wijziging de wederpartij tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.
 6. Indien de wederpartij de wijziging of het alternatieve aanbod afwijst, heeft WonderBus het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. De wederpartij heeft recht op teruggave of kwijtschelding van de reissom, of indien de reis ten dele is genoten, op teruggave van een evenredig deel daarvan.
 7. a. Indien de oorzaak van de wijziging aan WonderBus kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade van de wederpartij, met inachtneming van het bepaalde in artikel 11, voor rekening van WonderBus.
  b. Indien de oorzaak van de wijziging aan de wederpartij kan worden toegerekend zal de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de wederpartij komen/worden verhaald op de wederpartij.
  c. Indien de oorzaak van de wijziging noch aan de wederpartij, noch aan WonderBus kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade. Voor WonderBus bestaat deze onder andere uit de extra inzet van menskracht, voor de wederpartij bestaat deze uit onder andere extra verblijf- en repatriëringskosten.

Artikel 7. Opzegging door WonderBus

 1. WonderBus heeft het recht de reisovereenkomst op te zeggen indien gewichtige omstandigheden, zoals omschreven in artikel 6 lid 2, haar daartoe noodzaken. Hierbij wordt opgemerkt dat gedrag van de wederpartij ook een gewichtige reden kan vormen om de reisovereenkomst op te zeggen. WonderBus zal in dat geval de wederpartij daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.
 2. Bij opzegging wegens gewichtige redenen zal WonderBus hetzij de reeds betaalde bedragen onmiddellijk restitueren, hetzij een gelijkwaardige alternatieve reis aanbieden.
 3. a. Indien de oorzaak van de opzegging aan WonderBus kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade van de wederpartij voor rekening van WonderBus. Of hiervan sprake is dient te worden beoordeeld aan de hand van het bepaalde in artikel 11.
  b. Indien de oorzaak van de opzegging aan de wederpartij kan worden toegerekend zal de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de wederpartij komen.
  c. Indien de oorzaak van de opzegging noch aan de wederpartij, noch aan de WonderBus kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade. Voor WonderBus bestaat deze onder andere uit de extra inzet van menskracht en voor de wederpartij bestaat deze uit onder andere extra verblijf- en repatriëringskosten.

Artikel 8. Klachten

 1. De wederpartij is verplicht om bij een tekortkoming in de nakoming van de reisovereenkomst als bedoeld in artikel 11, zoveel mogelijk haar medewerking te verlenen en bij te dragen aan de opheffing daarvan, alsmede eventuele schade zoveel mogelijk te beperken.
 2. Klachten dienen altijd individueel en onmiddellijk ter plaatse bij de betreffende reisleiding of vertegenwoordiging gemeld te worden.  Deze heeft de uitdrukkelijke opdracht onmiddellijk voor een oplossing zorg te dragen. Zij is echter niet bevoegd toezeggingen te doen. Als de reisleiding of plaatselijke vertegenwoordiging niet in staat is de problemen op te lossen wordt er op verzoek van de wederpartij een verklaring van het probleem opgemaakt, waarvan deze dan een kopie ontvangt. Mocht u ondanks al onze inspanningen toch menen een gerechtvaardigde klacht te hebben, dan dient u deze binnen 14 dagen na thuiskomst schriftelijk in te dienen.
 3. Als er in de vakantieplaats geen vertegenwoordiging van WonderBus is en/of de wederpartij voornoemde verklaring niet verkrijgt, dient zij onmiddellijk een schriftelijke mededeling vanuit het vakantieadres rechtstreeks aan WonderBus in Nederland te sturen. WonderBus draagt de ontstane noodzakelijke kosten van deze berichtgeving.
 4. Slechts bij het overleggen van de hiervoor bedoelde verklaring of rechtstreekse berichtgeving kan een onderzoek naar eventuele vergoeding volgen.
 5. Schades aan of verlies/diefstal van de reisbagage en/of andere persoonlijke bezittingen tijdens het vervoer, moeten onmiddellijk na constatering aan de vervoersmaatschappijen worden gemeld. Bovendien dient zo spoedig mogelijk aangifte te worden gedaan bij de politie.

WonderBus is niet aansprakelijk voor schade welke is ontstaan door verlies, diefstal en/of beschadiging van reisbagage en/of andere persoonlijke bezittingen. Iedere aansprakelijkheid wordt in deze uitgesloten en WonderBus adviseert met klem om een reisverzekering af te sluiten.

Artikel 9. Verplichtingen van de wederpartij

 1. De wederpartij is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen welke door of vanwege WonderBus worden gegeven ter bevordering van een goede uitvoering van de reisovereenkomst en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door diens ongeoorloofde gedragingen. De wederpartij die een zodanige hinder of overlast oplevert, dat een goede uitvoering van het reisarrangement hierdoor in gevaar komt, kan voorts van verdere deelneming worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de wederpartij indien en voor zover de hinder of last haar kan worden toegerekend.
 2. De wederpartij is verplicht eventuele schade te vermijden of zoveel mogelijk te beperken en eventuele schade onverwijld te melden aan WonderBus, in overeenstemming met zijn meldingsplicht zoals nader omschreven in artikel 8 lid 2.
 3. De wederpartij is zelf verantwoordelijk voor douane-, deviezen-, en gezondheidsvoorschriften. Alle nadelen, die door het niet voldoen aan deze voorschriften ontstaan, komen ten laste van de wederpartij.
 4. De wederpartij wordt dringend verzocht zichzelf te verzekeren tegen de gevolgen van verlies, diefstal,  beschadigingen van bagage, ziekte, ongeval ter plaatse of tijdens de reis. De wederpartij boekt onder het uitdrukkelijke beding, dat de wederpartij dit erkent als de eigen verantwoordelijkheid van de wederpartij en WonderBus hiervoor nimmer aansprakelijk zal stellen.
 5. De wederpartij is gedurende alle door WonderBus (of door personen van wiens hulp zij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt) georganiseerde bus- of andere vervoersreizen verplicht de veiligheidsregels na te leven. De wederpartij is verplicht om de veiligheidsgordel te dragen en niet te gaan staan wanneer de touringcar of enig ander vervoersmiddel in beweging is.

Artikel 10. Annulering / reisonderbreking

 1. a. Indien de wederpartij de reis annuleert, gelden naast de administratiekosten, de navolgende annuleringskosten:
  b. bij annulering tot de 28edag voor de dag van vertrek: de aanbetaling zoals vermeld in artikel 12.1.
  c. bij annulering vanaf de 28edag tot de 7edag voor de dag van vertrek: 65% van de reissom.
  d. bij annulering vanaf de 7edag tot de dag van vertrek, of het missen van het betreffende vervoersmiddel: 100% van de reissom.
  e. bij het niet komen opdagen op de dag van vertrek of het missen van het betreffende vervoersmiddel: 100% van de reissom.
  f. Het tijdstip van annulering is de datum wanneer de schriftelijke bevestiging van annulering wordt ontvangen door WonderBus.
 2. Indien de wederpartij bij boeking een annuleringsafkoopregeling heeft afgesloten, welke uitsluitend mogelijk is op reizen uit het WonderBus-programma, ontvangt deze de reeds betaalde gelden volledig retour, met uitzondering van het annuleringsafkoopbedrag en administratiekosten, zulks echter alleen indien de verzekeringspremie volledig betaald is en de annulering het rechtstreekse gevolg is van de navolgende onzekere gebeurtenissen:
  a. de wederpartij is onvrijwillig werkloos geworden nadat de reis is geboekt en de wederpartij een ontslagvergunning van het UWV Werkbedrijf afgegeven in verband met bedrijfseconomische redenen, kan overleggen.
  b. de wederpartij aanvaardt na werkloosheid een vaste baan waarvan de indiensttreding valt binnen dertig dagen voor aanvang van de reis.
  c. de wederpartij is verplicht een herexamen af te leggen ten tijde van de reis en uitstel is niet mogelijk. Voorwaarde is wel dat het een herexamen ter afronding van een meerjarige schoolopleiding betreft.
  d. de wederpartij mag om medische redenen niet reizen. De wederpartij dient hiertoe een verklaring van een arts te overleggen.
  e. de wederpartij is overleden, ernstig ziek, of heeft een ongeval opgelopen, een en ander reeds vastgesteld door een arts.
  f. een niet-meereizend familielid in de eerste- of tweede graad is overleden, of naar het oordeel van een arts levensgevaarlijk ziek, of heeft letsel opgelopen. Met een familielid in de eerste- of tweede graad wordt bedoeld: Eerste graad: echtgenoot/echtgenote, (schoon)ouders, (schoon)kinderen en degene met wie de wederpartij ten minste 1 jaar (ten tijde van de boeking) samenwoont of een samenlevingscontract heeft. Tweede graad: broers, zwagers, (schoon)zusters, grootouders en kleinkinderen.
  g. eigendom van de wederpartij of het bedrijf waar hij werkt is door brand, diefstal, storm, overstroming, ernstig beschadigd.
  h. de wederpartij heeft, na de boeking, onverwacht een huurwoning toegewezen gekregen, waarvan de huur ingaat tijdens het reisarrangement of in de periode van 30 dagen tot aanvang van het reisarrangement, aan te tonen met een officiële huurovereenkomst.
  i .de wederpartij is zakelijk onmisbaar, omdat een niet-meereizende zaakwaarnemer de zaak niet kan waarnemen op grond van de in lid 2e t/m 2g genoemde omstandigheden.
 3. Restitutie van reeds betaalde gelden op grond van het bovenstaande geldt ook voor:
  a. meereizende gezinsleden die op dezelfde boekingsbevestiging staan.
  b. maximaal drie meereizende gezinnen en vier reisgenoten (geen gezinsleden) van de wederpartij die op dezelfde boekingsbevestiging staan vermeld.
 4. Ingeval de wederpartij bij annulering om restitutie verzoekt dient dit binnen 48 uur na het voorval (en voor vertrek) te worden gemeld. Vervolgens dient dit schriftelijk binnen 7 dagen na het voorval te worden bevestigd, vergezeld van originele bewijsstukken. Het tijdstip van annulering is de datum wanneer de schriftelijke bevestiging van annulering wordt ontvangen door WonderBus. Bij vermelding van onjuiste gegevens vervalt het recht op restitutie.
 5. Bij deelannulering van een reiziger uit een reisgezelschap in een overeenkomst voor een gezamenlijk verblijf in een hotel, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie, is de wederpartij annuleringskosten verschuldigd conform de in dit artikel genoemde annuleringskosten tenzij een beroep kan worden gedaan op de annuleringsafkoopregeling.
 6. Voor de personen voor wie de reis wel doorgang moet vinden, zal de reissom van toepassing zijn, zoals deze in de prijstabel voor het resterende aantal deelnemers vermeld staat. Indien na deelannulering eenpersoonskamers gereserveerd dienen te worden, zijn de toeslagen voor rekening van de wederpartij. WonderBus behoudt het recht voor om bij deelannulering de reis voor alle reizigers geheel te annuleren, indien bijvoorbeeld eenpersoonskamers niet meer beschikbaar zijn. Bij volledige annulering zijn alle reizigers annuleringsgeld verschuldigd.
 7. Indien de wederpartij het reisarrangement moet af- of onderbreken op grond van de in artikel 10 lid 2e t/m 2g genoemde omstandigheden, ontvangt de wederpartij:
  a. een verhoudingsgewijze vergoeding, op basis van de reissom, over het aantal gehele, niet gebruikte vakantiedagen, wanneer de wederpartij langer dan 24 uur in een ziekenhuis moest worden opgenomen, echter met een maximum van 40 dagen. Deze vergoeding geldt ook voor meereizende gezinsleden, wanneer zij op dezelfde boekingsbevestiging staan vermeld.
  b. een verhoudingsgewijze vergoeding, op basis van de reissom, over de gehele gemiste vakantiedagen, met uitzondering van de terugreisdag(en), wanneer de wederpartij voortijdig moet terugkeren naar zijn woon- of verblijfplaats in Nederland, mits de S.O.S.-centrale van de reisverzekeraar toestemming heeft gegeven cq. heeft bemiddeld bij een andere dan de oorspronkelijk geplande terugreis. Bovendien dient terstond de reisleiding en/of uw hotel van het voortijdige vertrek op de hoogte gebracht te worden. Er worden maximaal 40 dagen vergoed. Deze vergoeding geldt ook voor meereizende gezinsleden wanneer zij op dezelfde boekingsbevestiging staan vermeld.
 8. Ingeval de wederpartij bij reisonderbreking om restitutie verzoekt, dient dit binnen 48 uur na het voorval te worden gemeld. Bovendien dient een volledig ingevuld en ondertekend schadeformulier, vergezeld van originele bewijsstukken binnen 7 dagen na terugkomst in het bezit te zijn van WonderBus.
 9. Het recht op vergoeding vervalt in geval van:
  a. vermelding van onjuiste gegevens;
  b. annulering en/of reisonderbreking als gevolg van andere oorzaken dan vermeld in artikel 10;
  c. annulering en/of reisonderbreking als gevolg van omstandigheden, waarvan bij boeking al te verwachten was dat de reis geannuleerd of onderbroken zou moeten worden, en
  d. annulering en/of reisonderbreking als gevolg van omstandigheden veroorzaakt door alcohol of drugs.

 

Lid 11. Aansprakelijkheid en overmacht

 1. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 6, 7 en 13 is WonderBus verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de wederpartij op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.
 2. Indien de reis niet overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen verloopt is de wederpartij verplicht hiervan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan WonderBus als bedoeld in artikel 8 lid 2.
 3. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 is WonderBus slechts verplicht tot vergoeding van schade van de wederpartij indien er sprake is van een tekortkoming welke aan WonderBus, of aan de persoon van wiens hulp zij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, is toe te rekenen indien de reis niet overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen verloopt. Van een aan WonderBus toerekenbare tekortkoming zal in ieder geval geen sprake zijn wanneer:
  a. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de wederpartij of diens medereizigers; of
  b. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of kon worden opgeheven, en is toe te rekenen aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of
  c,de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is te wijten aan een gebeurtenis die de reisorganisator of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met inachtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of
  d. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is te wijten aan overmacht als bedoeld in lid 4 van dit artikel, of de tekortkoming het gevolg is van opzegging door WonderBus omdat het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimumaantal en de wederpartij hiervan tijdig in kennis is gesteld.
 4. Onder overmacht wordt verstaan: abnormale en onvoorzienbare omstandigheden waarvan de gevolgen, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, niet konden worden vermeden en welke onafhankelijk van de wil van WonderBus bestaan.
 5. Ingeval op een in de reis begrepen dienst een Verdrag, Verordening of wet van toepassing is dat een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid aan WonderBus toekent of toestaat, is de aansprakelijkheid van WonderBus dienovereenkomstig uitgesloten of beperkt.
 6. Indien en voor zover de wederpartij eventueel geleden schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een annuleringskostenverzekering en/of een reisverzekering, is WonderBus evenmin aansprakelijk voor deze schade.
 7. Als WonderBus jegens de wederpartij aansprakelijk is voor gemist reisgenot, bedraagt de schadevergoeding ten hoogste éénmaal de betaalde reissom. De aansprakelijkheid van WonderBus voor schade die de wederpartij in het uitoefenen van zijn beroep of bedrijf lijdt, bedraagt ten hoogste éénmaal de betaalde reissom.
 8. Onverminderd het hiervoor bepaalde is de aansprakelijkheid van WonderBus voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de wederpartij beperkt tot ten hoogste driemaal de betaalde reissom.
 9. Bij dood of letsel van de wederpartij is de aansprakelijkheid van WonderBus beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekeraar van WonderBus, of de verzekeraar van de personen of bedrijven van wiens diensten WonderBus gebruik maakt, zal worden uitgekeerd.
 10. Voormelde beperkingen en/of uitsluitingen van de aansprakelijkheid van WonderBus gelden ook ten behoeve van de werknemers van WonderBus en overige opdrachtgevers, opdrachtnemers, dienstverleners alsmede hun personeel.
 11. De wederpartij is verplicht om eventuele aansprakelijkheid en/of schade per ommegaande na afloop van de reis schriftelijk te melden bij WonderBus. Indien zulks niet tijdig geschiedt vervallen eventuele rechten. In het geval dat een schadeclaim en/of andere aansprakelijkheidsstelling door WonderBus in behandeling wordt gegeven bij haar verzekeraar, of de verzekeraar van de personen of bedrijven van wiens hulp WonderBus gebruik maakt, is de mogelijke schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar op grond van haar polisvoorwaarden uitkeert. Eventuele uitkering zal eerst plaatsvinden na akkoord van de verzekeraar.
 12. Deelname aan excursies geschiedt altijd geheel op eigen risico.
 13. Parkeren op het terrein van WonderBus geschiedt altijd op eigen risico. Voor schade aan voertuigen kan WonderBus nimmer aansprakelijk gesteld worden.

 

Artikel 12. Betaling

 1. Na ontvangst van de boekingsbevestiging dient de wederpartij binnen 5 werkdagen € 45,00 per reiziger, plus de verschuldigde administratiekosten en verschuldigde verzekeringsgelden voor eventueel afgesloten (reis)verzekeringen, bij wijze van aanbetaling te voldoen. Het restantbedrag dient uiterlijk 4 weken voor vertrek in het bezit te zijn van WonderBus, tenzij anders is overeengekomen. Bij niet tijdige betaling vervalt het recht te reizen en is WonderBus gerechtigd de reis te annuleren. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de wederpartij.  Bij boekingen binnen 4 weken voor vertrek dient de volledige reissom per ommegaande te worden voldaan. De totale reissom dient in alle gevallen vóór de reisdatum door WonderBus ontvangen te zijn.

 

Artikel 13. Ontbinding door WonderBus

In gevallen dat de wederpartij:

 1. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, danwel beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd;
 2. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
 3. enige uit kracht der wet of van deze condities op haar rustende verplichting niet nakomt;
 4. nalaat het factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;

heeft WonderBus door het enkel plaatsgrijpen van een van die omstandigheden, voordat betaling heeft plaatsgevonden, het recht de reisovereenkomst door schriftelijke verklaring te ontbinden, onverminderd haar rechten op vergoeding van kosten, schade en interesten.

 

Artikel 14. Rente en kosten

 1. Indien betaling niet binnen de in artikel 12 vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en is WonderBus gerechtigd vanaf dat moment rente van 1,5% per (gedeelte van) maand te berekenen over het nog openstaande bedrag.
 2. Indien betaling niet binnen de in artikel 12 vermelde termijn heeft plaatsgevonden is de wederpartij voorts gehouden tot vergoeding van de door WonderBus gemaakte incassokasten. Deze incassokosten bedragen: 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2.500,00 van de vordering; 10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2.500,00 van de vordering; 5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5.000,00 van de vordering; 1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000,00 van de vordering; 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,00. De in het tweede lid bedoelde vergoeding bedraagt ten minste
  € 40,00.

 

Artikel 15. Toepasselijk recht.

 1. Het Nederlandse recht is bij uitsluiting van toepassing.
 2. Alle geschillen, ontstaan naar  aanleiding van de tussen partijen gesloten reisovereenkomst worden bij uitsluiting van enige andere rechter, dan wel instantie, behandeld door de Rechtbank Noord-Holland, locatie Amsterdam.